Østbirk og Yding sogne

AltertavlenAltertavlen er en sengotisk, katolsk fløj/skabsaltertavle, fremstillet i 1480 af Vilhelm Maler til Ring kloster. I 1582 skænkede kongen altertavlen til Niels Skram. Altertavlen har tre stillinger:


Festdagsstilling (er nu fremme til daglig):    I midten Gud Fader på sin trone med den korsfæstede Kristus på sit højre knæ, til venstre Maria med barnet og til højre Benedict af Nursia, stifter af benediktinerordenen. På fløjene 11 apostle - apostlen Paulus, Johs. Døber, St. Laurentius, St. Jørgen med dragen og en biskop.


Fastestilling:        8 scener af Jesu lidelseshistorie.


Helgenstillingen:        8 helgener (knistne martyrer, 6 kvinder og 2 mænd), som har haft betydning for klostret. Er fremme Alle Helgens Søndag og resten af november måned samt St. Stefansdag (2. juledag).


Altertavlen er skrøbelig og kan ikke demonstreres for besøgende, men der findes i kirken en model af altertavlen, fremstillet af tidligere kirkeværge Sten Frandsen.