Østbirk og Yding sogne

Østbirk Kirkes kapelKirkens nordre sidekapel blev nedrevet i 1823. Her fandt man rester af kisterne for familien Gyldenkrone, som var ejere af Urup Gods 1680 - 1720.

I det søndre kapel findes sarkofagerne for familien Grabow. Bagerst Jørgen Grabow (etatsråd og amtmand over Skanderborg og Åkjær amter) og hans hustru Lucia Hedevig Levetzau. Forrest hviler i midten deres søn Hans Rudolf von Grabow, herre til Urup og Bratskov (f. 1712, d. 1745). Til venstre hviler hans første hustru, Elisabeth Margaretha Rantzau. I kisten til højre hans anden hustru Margaretha Øllegaard Rantzau, som lod kapellet indrette til familiens gravkapel.

På væggene ses rester af en pulpiturstol, som i 1730 blev sat op over stolerækkerne i kirkens nordre side til herskabet Grabow. Det blev nedtaget i 1917. På jerngitteret ses monogrammer for Hans Rudolf Grabow og hustru Margrethe Øllegaard Rantzau.På kapellets udvendige sydside ses en mindeplade for Bartholomæus Deichmann, forvalter på Urup Gods i 33 år.