Østbirk og Yding sogne

Information om kirkegårde og takster

Gældende fra 1. oktober 2011 er kirkegårdstaksterne ændret for kirkegårdene i Horsens Provsti.

 

Kirkegårdstakster skal følge de statslige regler for beregning af gebyrer. Kirken er derfor forpligtet på omkostningsbaserede priser, som betyder, at vi skal opkræve den pris, der rent faktisk er forbundet med ydelsen på kirkegården. Til gengæld må taksterne ikke overstige de faktiske omkostninger, der er forbundet med ydelserne.

 

Horsens Provstiudvalg er ansvarlig for, at der fastsættes ensartede priser på kirkegårdene i Horsens Kommunes ligningsområde, svarende til Horsens Provsti.

 

Provstiudvalget har fastsat kirkegårdstaksterne på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger samt tids- og materialeforbruget. De nye priser medfører markante stigninger af taksterne. Dette skyldes, at taksterne ikke har været reguleret efter løn- og prisniveau siden 1996. Man har derfor i mange år haft alt for lave takster, som slet ikke har svaret til udgifterne. Dette har forårsaget store underskud på kirkegårdsdriften. Dette underskud er således betalt af folkekirkens medlemmer gennem kirkeskatten.

 

Kirkegårdene

Alle kirkegårdene i Horsens Provsti tilhører folkekirken. De forvaltes af de lokale menighedsråd, der står for driften af kirkegårdene. Det er menighedsrådenes ansvar, at der er begravelsesplads til alle sognets beboere. Man har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor, eller - efter bestemte regler - på en kirkegård, som man har særlig tilknytning til.

 

Fredningstid

I forbindelse med, at taksterne bliver ensartede i Horsens Provsti, har provstiudvalget samordnet fredningstiderne, så de er ens i hele Horsens Provsti.

 

Fredningstiden for kistegravpladser er 25 år og for urnegravsteder 10 år. Fredningstiden er den periode, hvor der ikke kan nedsættes andre urner eller kister på samme gravplads med mindre, at kisten er nedsat i dobbelt dybde.

 

Erhvervelse og forlængelse af gravstedsret

Erhvervelse af et gravsted i Horsens Provsti er gratis for folkekirkemedlemmer. Det betales et beløb for forlængelse ud over fredningstiden.

 

Ikke-medlemmer betaler kostprisen for erhvervelse og forlængelse.  

 

Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder

Taksterne for renholdelse, udplantning af forårs- og sommerblomster, grandækning og omlægning af gravsteder er den samme for folkekirkemedlemmer og for ikke-folkekirkemedlemmer. Disse takster afspejler de faktiske omkostninger, der er forbundet med ydelsen.

 

Betaling for ydelser skal opkræves forud. Det betyder, at ydelsen for etårige aftaler opkræves i begyndelsen af hvert kalenderår.

 

Betaling

Til et gravsted hører et gravstedbrev. Gravstedsbrevet er en skriftlig aftale mellem menighedsrådet og gravstedsejeren. Denne har retten til at indgå bindende aftaler med kirkegården.

 

Betaling for ydelser kan ske årligt eller ved indbetaling til et legat, det vil sige betaling for mere end et år. Det kan være for hele fredningsperioden og sker det i forbindelse med dødsfaldet, betales der ikke arveafgift af dette beløb, ligesom man undgå årlig prisstigning. Et legat kan også tegnes for en kortere årrække på to eller flere år.

 

Et legat kan tegnes, så det blot dækker ren- og vedligeholdelse af gravstedet, men der kan også tilkøbes grandækning, udplantning af forårs- og sommerblomster og andre ydelser.

 

Prisen for et legat er den aktuelle takst på tegningstidspunktet ganget med det antal år legatet tegnes. Man sparer således de årlige prisstigninger i hele legatets løbetid. Inkluderet i legataftalen er ekstra ydelser som omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Mindesten over Peder og Elsebe Skram